http://ponisha.ir/affiliate/msb1381 پونیشا :: نیروی کار مجازی بانک سوالات تستى :: راز یک دانش اموز موفق http://psn.cubecode.site/?r=V7DiWWrne

راز یک دانش اموز موفق

سایت مخصوص دانش اموزان سلام صادقیه

راز یک دانش اموز موفق

سایت مخصوص دانش اموزان سلام صادقیه

نویسندگان


باسمه تعالی                سوالات تستی درس پیام های آسمان پایه هشت

1- اگر انسان خوب به نظم جهان و تمامی مخلوقات بنگرد به چه نتیجه ای خواهد رسید؟

الف  به وجود ناظمی پی می برد                            ب- در می یابد ناظم این نظم خداوند است

ج-  درمیابد که هر چیزی علت و معلولی دارد             د- الف و ج صحیح است

2- ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

الف- عبرت گرفتن                  ب- درس خداشناسی     

ج- شکر گزاری                   د- همه موارد صحیح هستند

3- خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف  ثروتمندان     ب- فاسقان       ج- گناهکاران         د- کسانی که عفو نمی کنند 

4- فایده عفو و گذشت از خطاهای دیگران چیست؟

الف- خشنودی خدا                      ب- بهره مندی از رحمت بیشتر الهی

 ج- سر بلندی درمیان مردم          د  همه موارد 

5- کدام بزگوار افراد انسان را به «اهل گذشت بودن» دعوت فرموده است؟ (اهل گذشت باشید ....)

الف- پیامبر ص                        ب- حضرت علی ع     

 ج- امام صادق ع                   د-امام باقرع

6- نعمت های بهشت به دست چه کسانی به بهشت فرستاده می شود؟

الف- به دست فرشتگان                      ب- به دست خود انسان  

ج-  به دست گناهکاران                    د- الف و ب صحیح است

7- عذاب های جهنم نتیجه چیست؟

الف نیجه وسوسه های شیطان است              ب- نتیجه کارهای زشتی که در دنیا کرده اند

ج- نتیجه دوستی با دوستان بد است             د- نتیجه پیروی نکردن از دستورات پیامبران است. 

8- هدف از آفرینش جهان  چیست؟ 

الف- اینکه زندگی خوشی داشته باشیم .                    ب- درباره جهان ونظم آن بیندیشیم 

ج  اینکه راهی را انتخاب کنیم تا به بهشت برسیم               د- موارد ب و ج صحیح است

9- بنا به فرموده امام صادق ع  در قیامت درباره کدام نعمت از مسلمانان سوال خواهد شد؟

الف- ولایت اهل بیت      ب- ولایت پیامبران

ج- نعمت نبوت            د- نماز

10- خداوند گناهان کسانی را که راه.....و...... در پیش می گیرند را می آمرزد:

الف- پرهیزگاری، صبر               ب- صبر،تقوا

ج- نبوت، معاد                        د- تقوا، درستکاری

11- کسی که در هنگام خشم از خطاهای دیگران، با ....... و...... خود را آرام می کند به زیان خود عمل می کند:

الف- عفو ،گذشت        ب- داد و بیداد      ج- انتقام و تنبیه     د- کفر و ناسپاسی

12-نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین می شوند؟

الف- شهیدان و امامان             ب- پیامبران و امامان و نیکوکاران

ج- پیامبران و شهیدان            د- امامان و صالحان

13پیامبر خدا چه مواردی را به حضرت علی ع آموخت؟

الف- آموزش معارف قرانی                 ب- آموزه های قران

ج- اسرار و نکات عمیق قران             د- خواندن صحیح قران

14- پیامبر خدا در وصیتش به چند چیز سفارش فرمودند؟

الف- کتاب خدا           ب- عترت و اهل بیتش 

ج- جانشین خود           د- مورد الف و ب صحیح است.

15- تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت خداوند چیست؟

الف- پناه بردن به اهل بیت             ب- ایمان به خدا و نماز

ج- پناه بردن به قران                     د- موارد الف و ج صحیح است

16- هدف از اندیشیدن درباره آفرینش جهان چیست؟

الف- راه یافتن به بهشت      ب- رهانیدن از عذاب دوزخ

ج- عبرت گرفتن              د- مورد الف و ب  صحیح است

17  طبق فرمایش پیامبر پاداش کارهای نیک در ماه رمضان چگونه است؟

الف) هفتاد برابر کارهای دیگر است       ب) مورد پذیرش الهی قرار می گیرد

ج) کارهای نیکش سنگین می شود       د) آسان از صراط عبور خواهد کرد

18- کدامیک از گزینه های زیر از فواید روزه نمی باشد؟

الف) توجه به محرومان   ب) حفظ سلامتی   ج) شب زنده داری    د) تقویت صبر و تقوا

19- خداوند در مورد وسعت نعمت های بهشت چه می فرماید؟

الف) در آنجا هر چه بخواهند برایشان فراهم است             ب) آنچه نزد ماست از خواسته های آنها بیشتر است

ج) آنچه نزد ماست از خواسته های انها کمتر است             د) گزینه الف و ب

20- کدامیک از مهمترین عقاید مسلمانان نیست؟

الف) الله اکبر         ب) أشهَدُ أنَّ عَلیًّ ولّیُ اللهِ         ج) أشهد أن لا اله الا الله         د) أشهد ان محمداً رسول الله